fbpx

Mærkesager / politik

Danmarks Grønne Liberale Parti

Grøn omstilling som første prioritet

 1. Dramatisk acceleration af den grønne omstilling (>5x). Der skal afsættes minimum 10 mia. kr., voksende til 20 mia. kr. årligt til den grønne omstilling
 2. Klima som et styrende princip for lovgivningen
 3. Grøn skattereform. Lavere skat på arbejde. Højere skat på CO2 og anden forurening. Det skal kunne betale sig at være grøn.
 4. Klimaafgifter på flytrafik, oksekød og cement som en begyndelse
 5. Grønt “superministerium”, som kan give finansministeriet ligeværdigt modspil og have til formål at sikre, væksten er bæredygtig og ikke bare så høj som mulig. Kan alternativt implementeres ved at opdele finansministeriet i to dele.
 6. Styrkelse af Klimarådet, som skal spille en langt mere aktiv rolle i lovgivningen
 7. Grønne “trepartsforhandlinger” mellem regeringen, erhvervslivet og Klimarådet, hvor organisationerne bag borgerforslaget også skal inddrages.
 8. Der skal udarbejdes et årligt klimaregnskab for Danmarks indirekte udledninger af klimagasser. Der skal fastsættes klimamål for den indirekte udledning frem mod 2050 med 5-årige delmål. Danmark skal være netto-nul udleder inkl. indirekte udledninger i 2050. Danmark skal arbejde for en CO2 importtold på EU niveau.
 9. Danmark skal gå forrest på klimaområdet. Danmark skal være en grøn vindernation.
 10. Danmark skal eksportere den grønne omstilling. “Punching above our weight”
 11. Klimaregnskaber, CO2-budgetter og CO2-mærkning. Vi skal indføre “Statskontrolleret Bæredygtig” ligesom “Statskontrolleret Økologisk”.
 12. Øget statslig støtte til (grund)forskning og udvikling af teknologier og viden, der kan fremme den grønne omstilling

Grøn omstilling af landbruget

 1. Danmark skal have det mest klima- og miljøvenlige landbrug i verden.
 2. Landbrugsstøtten skal i højere grad bruges til at fremme den grønne omstilling, omlægning til økologi og bedre dyrevelfærd.
 3. Foder til dyreproduktion bør som udgangspunkt produceres i Danmark og indregnes i klimaregnskabet.
 4. Udledningen af kvælstof til vandmiljøet skal begrænses. Den animalske produktion skal reduceres, brugen af kunstgødning skal reduceres og der skal investeres i klimasikring og kloakering, så overløb fra kloakkerne begrænses.

Grøn omstilling af transportsektoren

 1. Lav/ingen skat på elbiler (0% op til 400.000 kr, derefter 20%) forlænges til 2025. Finansieres af roadpricing.
 2. Lav afgift på el til transport forlænges til 2025
 3. Højere registreringsafgift på benzin og dieselbiler (den lave sats hæves til 100%)
 4. Den lave afgift på diesel hæves, så den svarer til afgiften på benzin
 5. Kommuner skal have mulighed for at udvide miljøzoner til også at omfatte personbiler
 6. Styrkelse af cykelkulturen. Bedre infrastruktur til cykler og elcykler, i byerne og på landet.
 7. Styrket offentlig transport – særligt med elbusser.

Grøn omstilling af energisektoren

 1. Bæredygtigt og fremtidssikret energisystem med 100% selvforsyning også når vinden ikke blæser. Fokus på havvind, lagring af energi, energieffektivisering og elektrificering af transport
 2. Stop for nye tilladelser til olie- og gasudvinding i Nordsøen
 3. Afgift på fossile brændsler skal løbende hæves i takt med udbygningen af vedvarende energikilder
 4. Afgiftsfritagelse på fossile brændstoffer for eksempelvis landbruget skal fjernes. Kun afgiftsfritagelsen på el bør bevares
 5. Biomasse, der ikke lever op til krav om klimabæredygtighed, skal pålægges klimaafgift
 6. Reduceret afgift på overskudsvarme med henblik på at sikre en bedre udnyttelse af overskudsvarmen.
 7. Skærpelse af lovkrav til udledning af sundhedsskadelige partikler fra brændeovne og til opnåelse af Svanemærket. Afgift på brændeovne og skrotpræmie til gamle brændeovne for at mindske partikelforureningen i byerne

Grøn omstilling af byggesektoren

 1. Klimaafgift på cement solgt i Danmark (uanset hvor den er produceret). Dernæst stål og mineraluld.
 2. Gradvist stigende minimumskrav til bæredygtigheden / CO2 udledningen af alle offentlige byggerier og anlægsarbejder. CO2 udledningen skal indgå som et af udvælgelseskriterierne ligesom økonomi.
 3. Klimaregnskaber for alle større byggerier og anlægsarbejder
 4. Mindre beton. Mere træ (i de bærende konstruktioner). Styrkelse af incitamentet til at bruge bæredygtige byggematerialer som træ i byggeriet
 5. Øget harmonisering med Svensk og Norsk byggelovgivning. Sverige og Norge tillader og bygger meget større projekter i træ.

Styrket natur og biodiversitet

 1. Grøn jordreform. Opkøb af landbrugsjord og plantning af naturskov
 2. Investering i øget biodiversitet
 3. Vi skal skabe større sammenhængende naturområder
 4. Flere faunapassager, efter først at have undersøgt dyrenes adfærd

Økonomisk ansvarlighed

 1. Grøn omstilling skal finansieres ved prioritering og justering af skattesystemet, uden at det samlede skattetryk øges.
 2. Det skal kunne betale sig at arbejde og være grøn. Lavere skat på arbejde. Højere skat på CO2 og anden forurening
 3. Gradvis indfasning af road pricing og trængselsafgifter i takt med udrulning af elbiler med lav registreringsafgift. Den samlede beskatning af biler holdes uændret. Afgiften skal afhænge af tid og sted og udrulles indledningsvis i de større byer. Registrering bør som udgangspunkt ske via nummerpladescannere fremfor GPS således at den præcise færden ikke overvåges.
 4. Mere uddannet udenlandsk arbejdskraft
 5. Bekæmpelse af skattespekulation. Øget brug af omsætningsbeskatning – ikke mindst for internationale virksomheder
 6. Fleksibel pensionsalder – Mulighed for at gå tidligere på pension på den laveste sats. Lavere beskatning af arbejdsindkomst efter pensionsalderen fx ved fritagelse for arbejdsmarkedsbidrag.
 7. Højere registreringsafgift på benzin og dieselbiler (den lave sats hæves til 100%)
 8. Den lave afgift på diesel hæves, så den svarer til afgiften på benzin
 9. Den grønne check øges og simplificeres til en indkomstuafhængig klimabonus. Finansieres af klimaafgifter og bruges til at reducere den sociale slagside, som klimaafgifter har.
 10. Deleøkonomien styrkes, bla ved at hæve bundfradraget for skattebetaling, når der betales via anerkendt platform, fra 10.000 kr. til 20.000 kr. samt hæve grænsen for momspligt i forbindelse med privatudlejning fra 50.000 kr. til 100.000 kr. Indtægten som beskattes sænkes fra 60% til 50% af det udlejede beløb.
 11. Øget prioritering i den offentlige sektor, fx i sundhedssektoren

Udlændingepolitik

 1. Flygtninge skal i arbejde fra dag ét, lære dansk, integreres og så vidt muligt forsørge sig selv
 2. Kontrolleret indvandring af flygtninge og indvandrere. Antallet betyder noget
 3. Danmark skal igen tage imod et begrænset antal kvoteflygtninge
 4. Flygtninge og indvandrere skal behandles, som vi selv ville behandles.
 5. Væk fra ”dem og os” retorik
 6. Ulandsbistanden hæves gradvist til 1%, hvoraf mindst halvdelen skal målrettes lokal grøn omstilling, særligt elektrificering. Fokus på vidensdeling, folkeoplysning, ligestilling, hjælp til selvhjælp og stimulering af bæredygtig vækst, herunder begrænset befolkningstilvækst. Projekter i Danmark kan ikke tælles med.

Styrket retspolitik

 1. Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelser må alene ske efter en retskendelse.
 2. Brug af ansigtsgenkendelse skal underlægges domstolskontrol
 3. Burkaforbud erstattes med krav om man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 4. Afskaffelse af krav om skulle give håndtryk for at kunne opnå statsborgerskab

Andre mærkesager

 1. Frihed under ansvar. Regelforenkling. Mindre detailstyring og kontrol i det offentlige.
 2. Stop udflytning af offentlige arbejdsplader. Nye arbejdspladser skal tænkes ind i det regionale Danmark
 3. Styrket internationalt samarbejde – nordisk, europæisk og internationalt
 4. Bevarelse og udvikling af et stærkt rigsfællesskab. Styrkelse af sammenhængskraften skal ske gennem større fokus på vores fælles historie ifbm undervisning og studierejser i folkeskolen og på de gymnasielle uddannelser. Danmark skal bidrage med investeringer til at skabe et både økonomisk og grønt bæredygtigt samfund i Grønland og på Færøerne.
 5. Afskaffelse af retsforbeholdet og forsvarsforbeholdet
 6. Danmark skal udvikle et mere bæredygtigt forsvar. Det handler bla. om at sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne og gøre udsendte tropper mere selvforsynende, herunder også enheder og styrker indsat i nationalt regi i den nordlige del af Kongeriget. Udover at fremme den grønne omstilling vil det også reducere afhængigheden af forsyningslinien frem til de udsendte tropper. Forsvaret skal samarbejde med danske virksomheder på området og vise vejen for resten af NATO, gerne i samarbejde med de øvrige nordiske lande eksempelvis initieret som NORDEFCO initiativer. Generelt skal fremtidige investeringer i Forsvaret kunne anvendes både nationalt og internationalt, hvor førstnævnte har prioritet. Forsvaret skal i videst muligt omfang tænke samarbejde med andre nationale myndigheder ind i design og anskaffelse af nyt materiel, så der sikres størst mulig synergi.
 7. Øget gennemsigtighed. Revision af offentlighedsloven og regler om partistøtte
 8. Normalisering af politikernes aflønning: Højere pensionsalder. Lavere pension. Højere løn. Beskåret eftervederlag.
 9. Karensperiode på 12 måneder mellem en ministerpost og en lederposition i en interesseorganisation, lobbyvirksomhed eller virksomhed omhandlende lignende erhvervsemne som ministeriets
 10. Afskaffelse af “kontantreglen”. Butikker og erhvervsdrivende skal selv kunne bestemme, hvorvidt de ønsker at tage imod kontanter.
 11. Øget prioritering af udgifterne til medicin. Besparelserne skal bruges på mere personale.
 12. Højere cigaretafgifter – En pakke cigaretter skal koste mindst 70 kr. Skærpet kontrol med rygeloven og skærpede sanktioner ved overtrædelse af rygeloven.
 13. Eksperimenter med Borgerløn. Indførelse af borgerløn er ikke relevant idag, men det kan det blive om 10-20 år som følge af stigende automatisering (fx selvkørende biler) og kunstig intelligens.
 14. Styrkelse af den mentale sundhed. Fokus på bæredygtig ledelse og måling af den mentale sundhed.
 15. Folkeskolen skal opgraderes med fokus på sikring af elevernes basiskvalifikationer, almen dannelse og et højt læringsudbytte. Vi går ikke ind for flere timer, men ønsker bedre rammer for – og kvalitet i – undervisningen. De Grønnes skolepolitik

Har du kommentarer til ovenstående, eller konkrete forslag til mærkesager, vi burde overveje, så send dem til jonasholm@degronne.dkBliv medlem